00%

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 • A. Quan hệ hợp đồng

  Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) thiết lập một thỏa thuận hợp pháp về việc truy cập hoặc sử dụng các ứng dụng, trang web, nội dung, sản phẩm và dịch vụ (“Dịch vụ”) của Quarter Master Ltd. Đây là thỏa thuận giữa bạn – một cá nhân, từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới với Quarter Master Ltdmột công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân thành lập ở Việt Nam, có văn phòng tại 111A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, giấy phép đăng ký tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư số 0315999096 (“Quarter Master”).

  Bằng việc tiếp cận và sử dụng các Dịch vụ, bạn đã chấp nhận sự ràng buộc của các Điều khoản này, sự ràng buộc này sẽ thiết lập mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và Quarter Master. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ. Các Điều khoản này sẽ thay thế cho các thỏa thuận hoặc hợp đồng trước đây của bạn. Quarter Master có thể ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào liên quan đến bạn, hoặc nói chung là ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập đến các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

  Các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng cho các dịch vụ nhất định, chẳng hạn như các chính sách cho một sự kiện, hoạt động hoặc khuyến mãi cụ thể, và các điều khoản bổ sung này sẽ được thông báo cho bạn nếu giao dịch của bạn có liên quan đến các Dịch vụ cụ thể ấy. Các điều khoản bổ sung được thêm vào sẽ được xét là một phần của các điều khoản dành cho các mục đích của dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng hơn các điều khoản này trong trường hợp có xung đột liên quan đến các dịch vụ được áp dụng.

  Quarter Master có thể sửa đổi các Điều khoản liên quan đến các Dịch vụ tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi Quarter Master đăng các Điều khoản được cập nhật tại trang này hoặc các chính sách sửa đổi hoặc các điều khoản bổ sung về Dịch vụ áp dụng. Nếu bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ sau các bài đăng này, nghĩa là bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã được sửa đổi.

  Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến các Dịch vụ của chúng tôi được quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư của Quarter Master tại https://quartermaster.vn/dieu-khoan-su-dung/. Quarter Master có thể cung cấp cho nhân viên xử lý yêu cầu bồi thường hoặc doanh nghiệp bảo hiểm mọi thông tin cần thiết (bao gồm thông tin liên lạc của bạn) nếu có yêu cầu bồi thường, tranh chấp hoặc xung đột, có thể bao gồm tai nạn, liên quan đến bạn và một Nhà cung cấp Bên Thứ ba và các thông tin hoặc dữ liệu cần thiết để giải quyết các yêu cầu bồi thường, tranh chấp hoặc xung đột.

 • B. Các dịch vụ

  1. Các giới hạn

  Bạn không thể: (i) xóa bỏ bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền khỏi bất kỳ phần nào của Dịch vụ; (ii) xuất bản lại, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phát sinh dựa trên, phân phối, cấp phép, cho thuê, bán, bán lại, chuyển nhượng, trưng bày công khai, thực hiện công khai, truyền tải, truyền phát, phát sóng hoặc khai thác các Dịch vụ trừ khi được Quarter Master cho phép; (iii) dịch ngược, đảo ngược hoặc phân tách Dịch vụ trừ khi được luật pháp cho phép.

  1. Các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba

  Các Dịch vụ có thể được cung cấp hoặc truy cập liên quan đến các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba (bao gồm cả quảng cáo) mà Quarter Master không kiểm soát. Bạn công nhận rằng các điều khoản khác nhau về sử dụng và chính sách về quyền riêng tư có thể áp dụng đối với việc sử dụng dịch vụ và nội dung của bên thứ ba. Quarter Master không xác nhận các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba và trong mọi trường hợp Quarter Master sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ gì về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của các nhà cung cấp bên thứ ba.

  Quyền sở hữu

  Các Dịch vụ và tất cả các quyền hành trong văn bản này là tài sản của Quarter Master hoặc tài sản của tổ chức cấp phép của Quarter Master. Các Điều khoản này hay việc bạn sử dụng các Dịch vụ không thể hiện hoặc cấp cho bạn các quyền: (i) về hoặc liên quan đến các Dịch vụ này, ngoại trừ giấy phép hữu hạn đã được cấp ở trên; hoặc (ii) sử dụng hoặc tham chiếu tên công ty, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Quarter Master hoặc của các tổ chức cấp phép của Quarter Master dưới bất kỳ hình thức nào.

 • C. Sử dụng dịch vụ Quarter Master

  1. Tài khoản người dùng

  Để sử dụng hầu hết các khía cạnh của Dịch vụ, bạn phải đăng ký và duy trì hoạt động một tài khoản Dịch vụ người dùng cá nhân (“Tài khoản”). Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên, hoặc đủ tuổi trưởng thành theo pháp lý trong khu vực của mình (nếu tuổi trưởng thành khác 18 tuổi) để sở hữumột Tài khoản. Để đăng ký tài khoản, bạn cần phải gửi cho Quarter Master các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại di động và tuổi tác, cũng như tối thiểu một phương thức thanh toán hợp lệ (hoặc thẻ tín dụng hoặc đối tác thanh toán được chấp thuận). Bạn đồng ý duy trì thông tin chính xác, đầy đủ và có cập nhật trong Tài khoản của bạn. Việc bạn không duy trì thông tin Tài khoản chính xác, đầy đủ và có cập nhật, bao gồm đưa phương thức thanh toán không hợp lệ hoặc hết hạn sử dụng vào trong hồ sơ, có thể dẫn đến việc bạn sẽ không có quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này giữa bạn và Quarter Master. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra trong Tài khoản của bạn, và bạn đồng ý duy trì tính an ninh và bảo mật của tên người dùng và mật khẩu Tài khoản của bạn tại mọi thời điểm. Trừ trường hợp được Quarter Master cho phép bằng văn bản, bạn chỉ có thể sở hữu một Tài khoản.

  1. Yêu cầu và quy tắc ứng xử của người dùng

  Các dịch vụ không được cấp cho người dùng dưới 18 tuổi. Bạn không thể uỷ quyền cho bên thứ ba sử dụng Tài khoản của bạn, và bạn không được phép cho người dưới 18 tuổi nhận các sản phẩm từ dịch vụ vận chuyển hoặc hậu cần từ Nhà cung cấp Bên Thứ ba trừ khi họ đi cùng bạn. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao Tài khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc thực thể pháp lý nào khác. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng khi sử dụng các Dịch vụ, và bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp. Khi sử dụng các dịch vụ, bạn không được gây phiền toái, khó chịu, bất tiện, hoặc thiệt hại tài sản, cho các Nhà cung cấp Bên Thứ ba hoặc bất kỳ bên nào khác. Trong một số trường hợp bạn có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh quyền truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, và bạn đồng ý rằng bạn có thể bị từ chối truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nếu bạn từ chối cung cấp giấy tờ chứng minh.

  Mọi hành vi với mục đích lôi kéo khách hàng trên hệ thống của Quarter Master đều bị nghiêm cấm. Lôi kéo khách hàng trên hệ thống của Quarter Master được hiểu là hành động thương lượng riêng với những Khách hàng của Quarter Master (bao gồm cả bên thứ 3) để cung cấp các dịch vụ của Quarter Master mà không thông qua hệ thống của Quarter Master. Quarter Master có quyền từ chối phục vụ hay khóa tài khoản mà không cần báo trước đối với những đối tượng có hành vi trên. Với mỗi Khách hàng (bao gồm cả bên thứ 3), bạn sẽ phải bồi thường cho Quarter Master 5.000.000vnđ/ người.

  1. Tin nhắn văn bản

  Bằng cách tạo một Tài khoản, bạn đồng ý rằng các Dịch vụ có thể gửi cho bạn tin nhắn văn bản thông báo (SMS) như một phần của hoạt động kinh doanh thông thường của việc sử dụng các Dịch vụ. Bạn có thể chọn không nhận tin nhắn văn bản (SMS) từ Quarter Master bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email tới xinchao@Quarter Master.vn nêu rõ rằng bạn không còn muốn nhận các tin nhắn như vậy, cùng với số điện thoại của thiết bị di động nhận tin nhắn. Bạn công nhận rằng việc chọn không nhận các tin nhắn văn bản (SMS) có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng Dịch vụ.

  1. Nội dung người dùng cung cấp

  Quarter Master có thể cho phép bạn gửi, tải lên, công khai hoặc cung cấp cho Quarter Master những nội dung tạo bởi người dùng thông qua các tính năng văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh của Dịch vụ. các nội dung và thông tinbao gồm các nhận xét và phản hồi liên quan đến các Dịch vụ, các yêu cầu hỗ trợ, thông tin dự thi và chương trình khuyến mại (“Nội dung Người dùng”) tùy từng thời điểm. Mọi Nội dung Người dùng do bạn cung cấp vẫn là tài sản của bạn. Tuy nhiên, bằng cách cung cấp Nội dung Người dùng cho Quarter Master, bạn cấp cho Quarter Master giấy phép không có bản quyền, không thể thu hồi, chuyển nhượng, sử dụng vĩnh viễn, trên toàn thế giới, với quyền cấp giấy phép phụ, để sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh, phân phối, công khai, thực hiện công khai, và khai thác bằng bất kỳ cách nào đối với Nội dung Người dùng trong tất cả các định dạng và các kênh phân phối hiện tại hoặc sau đây được đưa ra (bao gồm liên quan đến các Dịch vụ và hoạt động kinh doanh của Quarter Master và trên các trang web và các dịch vụ của bên thứ ba), mà không cần thông báo thêm cho hoặc có được sự đồng ý của bạn, và không yêu cầu bạn hoặc bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác phải thanh toán.

  Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền tất cả các Nội dung Người dùng hoặc bạn có tất cả các quyền, giấy phép, sự chấp thuận và phát hành cần thiết để cấp cho Quarter Master giấy phép Nội dung Người dùng như đã nêu trên; và (ii) Nội dung Người dùng hoặc thông tin bạn nộp, tải lên, công bố hoặc cung cấp Nội dung Người dùng hoặc việc Quarter Master sử dụng Nội dung Người dùng như được cho phép bằng văn bản này sẽ không vi phạm, chiếm đoạt, xâm phạm tài sản trí tuệ hoặc các quyền sở hữu hoặc quyền công khai hoặc riêng tư của một bên thứ ba, hoặc dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy định áp dụng.

  Bạn đồng ý không cung cấp Nội dung Người dùng mang tính phỉ báng, bôi nhọ, hận thù, bạo lực, khiêu dâm, tình dục, bất hợp pháp, hoặc gây khó chịu, theo kết luận từ Quarter Master, dù các tài liệu này có thể được pháp luật bảo vệ hay không. Quarter Master có thể, nhưng không có nghĩa vụ, rà soát, theo dõi, hoặc xóa Nội dung Người dùng, theo toàn quyền quyết định của Quarter Master và vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước.

  1. Truy cập mạng và thiết bị

  Bạn chịu trách nhiệm về kết nối mạng hay dữ liệu di độngcần thiết để sử dụng các Dịch vụ. Mạng dữ liệu di động của bạn và mức phí nhắn tin và có thể áp dụng nếu bạn truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ từ một thiết bị không dây được kích hoạt và bạn phải chịu trách nhiệm chi trả phí này. Bạn chịu trách nhiệm tự thu thập và cập nhật phần cứng tương thích hoặc các thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng các Dịch vụ và Ứng dụng này và cập nhật các phiên bản mới nhất. Quarter Master không đảm bảo rằng các Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, sẽ hoạt động trên bất kỳ phần cứng hoặc các thiết bị cụ thể nào. Ngoài ra, các Dịch vụ có thể bị trục trặc và chậm trễ vốn thường gặp trong việc sử dụng Internet và các phương tiện liên lạc điện tử.

 • D. Thanh toán

  Bạn có thể lựa chọn thanh toán cho dịch vụ bằng tiền mặt, hoặc thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM nội địa.

  Trong trường hợp bạn chọn phương thức thanh toán bằng Tthẻ, Tthẻ phải được đăng ký hợp lệ và chính chủ.

  Trong trường hợp thẻ thuộc về một người khác, ví dụ như vợ/chồng của bạn, bạn phải đảm bảo có được sự đồng ý và chấp thuận của họ trước khi sử dụng thẻ thanh toán cho dịch vụ.

  Bạn phải đồng ý rằng việc chúng tôi có thể sẽ xác minh và được ủy quyền nhận thông tin chi tiết thẻ của bạn cho lần đầu đăng ký, cũng như sử dụng dịch vụ.

  Bạn phải đồng ý rằng chúng tôi có thể sẽ giữ một khoản đặt cọc hợp lý trên thẻ của bạn, đây không phải là phí thanh toán, với mục đích xác nhận phương thức thanh toán qua thẻ. Khoản đặt cọc này có thể sẽ được hiển thị trên sao kê với trạng thái “chưa xử lý”. Việc ủy quyền giữ đặt cọc đã ủy quyền được ban hành như một biện pháp phòng ngừa đối với bất kỳ nhằm phòng ngừa việc sử dụng trái phép hoặc các hành động gian lận đối với thẻ của bạn.

  Trong trường hợp thẻ của bạn được xử lý thanh toán từở nước ngoài, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phụ phí liên quan nếu có. bổ sung nào liên quan.

  Khi yêu cầu của bạn được hoàn thành, bạn sẽ được gửi đường dẫn yêu cầu thanh toán toàn bộ chi phí đầy đủ cho Quarter Master hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3, khoản thanh toán của bạn sẽ được khấu trừ tự động và không được hoàn trả. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến dịch vụ được cung cấp, thì tranh chấp đó phải được đưa ra trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3.

  Công ty có quyền đình chỉ việc xử lý bất kỳ giao dịch nào khi công ty tin rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động phạm pháptội nào hoặc trường hợp mà công ty cho rằng vi phạm điều khoản sử dụng.

  Bạn đồng ý sẽ hợp tác với công ty cung cấp thông tin về tội phạm tài chính và hỗ trợ công ty tuân thủ bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

 • E. Tuyên bố miễn trách nhiệm

  CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “SẴN CÓ”.
  QUARTER MASTER KHƯỚC TỪ MỌI TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT HIỆN HÀNH, KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT. NGOÀI RA, QUARTER MASTER KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ, BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM VỀ TÍNH TIN CẬY, TÍNH KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG, TÍNH PHÙ HỢP HOẶC SẴN CÓ CỦA CÁC DỊCH VỤ NÀY, CÁC DỊCH VỤ HOẶC HÀNG HÓA ĐƯỢC YÊU CẦU QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY, HOẶC CÁC DỊCH VỤ NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. QUARTER MASTER KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, TÍNH PHÙ HỢP, AN TOÀN HOẶC NĂNG LỰC CỦA NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA. BẠN ĐỒNG Ý CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH BÊN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC HÀNG HÓA ĐƯỢC YÊU CẦU NÀO CÓ LIÊN QUAN, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP.

 • F. Giới hạn trách nhiệm

  QUARTER MASTER SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, CẢNH CÁO, TRỪNG TRỊ HOẶC HẬU QUẢ, BAO GỒM TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, TỔN THẤT VỀ DỮ LIỆU, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, LIÊN QUAN, HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, NGAY CẢ NẾU QUARTER MASTER ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NGUY CƠ CỦA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. QUARTER MASTER SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI, TRÁCH NHIỆM HOẶC TỔN THẤT NÀO PHÁT SINH DO:

  (i) VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC DỰA TRÊN CÁC DỊCH VỤ MÀ BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN TRUY CẬP CŨNG NHƯ SỬ DỤNG;

  (ii) MỌI GIAO DỊCH HOẶC QUAN HỆ GIỮA BẠN, NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA VÀ QUARTER MASTER ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NGUY CƠ CỦA CÁC THIỆT HẠI. CHO NÊN QUARTER MASTER SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC TRÌ HOÃN HOẶC NGỪNG DỊCH VỤ DO CÁC NGUYÊN NHÂN NẰM NGOÀI KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT CỦA QUARTER MASTER. BẠN CÔNG NHẬN RẰNG NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA KHI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐƯỢC YÊU CẦU HỢP TÁC VỚI MỘT SỐ THƯƠNG HIỆU KHÁC, CÓ THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ DÙNG CHUNG HOẶC KHÁCH HÀNG ĐỒNG CẤP, VÀ CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẶC CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG MỘT CÁCH CHUYÊN NGHIỆP. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP QUARTER MASTER KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN TỚI CÁC DỊCH VỤ NÀY, CŨNG NHƯ MỌI THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ CÁC NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG.

  CÁC GIỚI HẠN VÀ TUYÊN BỐ MIỄN NHIỆM TRONG PHẦN F NÀY KHÔNG NHẰM GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM HOẶC THAY THẾ CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG CŨNG NHƯ KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ THEO PHÁP LUẬT.

 • H. Các quy định khác

  1. Yêu cầu bồi thường vi phạm bản quyền

  Yêu cầu bồi thường vi phạm bản quyền phải được gửi đến đại lý được chỉ định của Quarter Master. Vui lòng truy cập trang web của Quarter Master tại https://www.Quarter Master.com/lien-he/ để biết địa chỉ được chỉ định và thông tin bổ sung.

  1. Thông báo

  Quarter Master có thể đưa ra thông báo bằng phương thức thông báo chung về các Dịch vụ, gửi thư điện tử đến địa chỉ email xinchao@quartermaster.vn hoặc tin nhắn qua mạng xã hội mà bạn đăng ký dùng, hoặc thông qua văn bản liên lạc được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ được đăng ký trong Tài khoản của bạn. Bạn có thể thông báo cho Quarter Master bằng văn bản liên lạc đến địa chỉ của Quarter Master tại 111A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  1. Điều khoản chung

  Bạn không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Quarter Master. Bạn chấp thuận cho Quarter Master quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, cho: (i) một công ty con hoặc chi nhánh; (ii) ngân hàng thanh toán vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp hoặc tài sản của Quarter Master; hoặc (iii) bên kế thừa do sáp nhập. Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, làm việc hoặc đại lý tồn tại giữa bạn, Quarter Master hoặc bất kỳ Nhà cung cấp Bên Thứ ba nào như là kết quả của hợp đồng giữa bạn và Quarter Master hoặc việc sử dụng các Dịch vụ.

  Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là phi pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện, toàn bộ hoặc một phần, thì điều khoản hoặc phần đó, theo bất kỳ quy định nào của pháp luật, trong phạm vi đó sẽ không được coi là một phần của Điều khoản này nhưng tính hợp pháp, tính hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại trong các Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó, các bên sẽ thay thế điều khoản hoặc phần của điều khoản phi pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được bằng một điều khoản hoặc phần điều khoản hợp pháp, có hiệu lực và có thể thực thi ở mức tối đa nhất có thể, có hiệu lực tương tự như điều khoản hoặc phần của điều khoản phi pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi, bất kể nội dung và mục đích của các Điều khoản này là gì. Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận và biên bản ghi nhớ của các bên liên quan đến nội dung chính và các sửa đổi, thay thế đối với các thỏa thuận hoặc các cam kết hiện hành hoặc trước đó liên quan tới nội dung chính. Trong các Điều khoản này, từ ”bao gồm” nghĩa là ”bao gồm, nhưng không giới hạn.”

   

 • I. Chính sách hoàn tiền

  1. Khi nào tôi sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền?

  – Khi yêu cầu của bạn chưa được thực thi bởi Quarter Master nào.

  – Khi tất cả những nhà cung cấp hủy yêu cầu hoặc yêu cầu chúng ta hủy vì bất kỳ lý do gì.

  1. Khi nào tôi không đủ điều kiện được hoàn tiền?

  – Khi Quarter Master đã bắt đầu thực hiện yêu cầu.

  – Khi sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà cung cấp không đạt tiêu chí của bạn (Trong trường hợp này xin vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi).

  1. Cách yêu cầu hoàn lại tiền

  – Để yêu cầu hoàn tiền, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua email: xinchao@quartermaster.vn

   

 • H. Ưu đãi giới thiệu khách hàng mới

  Qua việc sử dụng Dịch vụ, bạn có thể đủ điều kiện nhận một khoản phí ưu đãi giới thiệu từ Quarter Master cho các lượt giới thiệu thành công khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Master Master tại Việt Nam, và hơp lệ với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Dịch vụ. Không giới hạn số lần giới thiệu, bạn sẽ chỉ đủ điều kiện nhận ưu đãi giới thiệu khi người mà bạn giới thiệu là khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Quarter Master lần đầu tiên. Bạn đồng ý rằng Quarter Master không chịu trách nhiệm về việc bạn không nhận được ưu đãi giới thiệu với lý do thông tin thanh toán mà bạn cung cấp không chính xác, bao gồm và không loại trừ trường hợp thông tin ngân hàng không chính xác.

 • K. Giải quyết tranh chấp pháp luật

  Các Điều khoản này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam, không bao gồm các quy tắc về xung đột pháp luật. Công ước Vienna về bán hàng hóa quốc tế năm 1980 (CISG) sẽ không được áp dụng. Bất kỳ tranh chấp, xung đột hoặc tranh cãi hay bất kỳ phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều liên quan đến hiệu lực của nó, việc xây dựng hoặc khả năng thực thi của nó, trước tiên phải được đệ trình lên thủ tục giải quyết theo Quốc tế Phòng thương mại bằng Quy tắc giải quyết tranh chấp hòa giải (Quy tắc ICR ADR). Nếu tranh chấp nói trên chưa được giải quyết trong vòng 60 ngày sau khi yêu cầu Giải quyết tranh chấp hòa giải được đệ trình theo Quy tắc ADR của ICC nói trên, tranh chấp đó sẽ được giải quyết độc quyền và cuối cùng bởi thẩm phán theo Quy tắc của Phòng thương mại quốc tế ( Quy tắc ICC). Các quy định phán xét khẩn cấp của quy tắc ICC được loại trừ. Tranh chấp sẽ được giải quyết bởi quan thẩm phán để được chỉ định theo Quy tắc ICC. Nơi phân xử phán quyết là thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngôn ngữ của thẩm phán sử dụng sẽ là tiếng Việt.

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG